Skip to content

1. Algemeen

De algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor (organisatie-) advisering, coaching en training alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen MTcompany en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MTcompany is een handels naam van MT Company Holding BV. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Offertes

Offertes van MTcompany zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. MTcompany zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van MTcompany zijn 30 dagen geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt MTcompany zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. Wanneer door MTcompany van dit recht gebruik wordt gemaakt, wordt de mogelijke opdrachtgever hiervan binnen twee werkdagen in kennis gesteld. De door MTcompany te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als “inspanningsverplichting”, tenzij anders wordt overeengekomen. Na tekenen van de offerte heeft de opdrachtgever 7 werkdagen bedenktijd. Na de 7 dagen gelden onze annuleringsvoorwaarden.

3. Opdrachtaanvaarding

MTcompany aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van MTcompany dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgevers als MTcompany kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die MTcompany nodig heeft.

4. Personeel

MTcompany kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met MTcompany plaatsvinden.

5. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de materiaalkosten, reiskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Prijzen zijn exclusief BTW. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die MTcompany noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 5 genoemd, en voor zover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden vooraf in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
b. Indien betaling achterwege blijft, kan MTcompany met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren, onverminderd het recht van MTcompany op algehele schadevergoeding.
c. MTcompany zal steeds gerechtigd zijn, zowel voorafgaand aan aanvaarding van een opdracht als tussentijds, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de in het kader van de opdracht overeengekomen betalingen. Daarnaast zal de opdrachtgever op eerste verzoek van MTcompany zorgdragen voor bevoorschotting of garanties indien de opdracht met zich brengt, dat MTcompany op eigen naam financiële verplichtingen jegens derden aangaat.
d. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, met dien verstande, dat wijzigingen niet tot gevolg kunnen hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen omvang van de opdracht verminderd wordt. De opdrachtgever aanvaardt, dat de tijdsplanning door bedoelde wijzigingen of uitbreidingen kan worden beïnvloed.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

MTcompany heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). In dit geval is de opdrachtgever aan MTcompany een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.

9. Annulering

Bij in-company trainingen is het mogelijk om tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos te annuleren. Na die tijd is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen offerte bedrag verschuldigd.

10. Vertrouwelijkheid

MTcompany zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft, alleen gebruikt kan worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en de training of opleiding zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van MTcompany. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van MTcompany. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Aansprakelijkheid

a. MTcompany is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever of diens werknemers zouden worden toegebracht door MTcompany of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met MTcompany heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
b. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van MTcompany of een ingeschakelde derde, en hetzij die derde daarvoor MTcompany aansprakelijk stelt, hetzij die derde daarvoor de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op MTcompany, geldt tussen partijen, dat die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van MTcompany sprake is van opzet of grove schuld.

13. Klachten

a. Klachten kunnen schriftelijk verstuurd naar Sint Willibrordusstraat 10, 1074 XL, Amsterdam ovv Klacht.
b. Indien de klacht terecht is en de klant heeft voor de training betaald, zal het geïncasseerde of betaalde bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort worden op de rekening van de klant.
c. Indien een klacht wordt aanvaard, dient de opdrachtgever in ieder geval aan MTcompany een redelijke, in overleg vast te stellen termijn te gunnen, teneinde het gebrek te herstellen.
d. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht betaling van aan MTcompany verschuldigde bedragen op te schorten. De verplichting van MTcompany tot herstel van enig gebrek ontstaat eerst zodra volledige betaling is geschied.
e. Bij gebreke van klacht binnen de genoemde 7 dagen termijn, wordt de opdrachtgever geacht de goederen of diensten, voor zover mogelijk, te hebben geaccepteerd. In geen geval zal de opdrachtgever tegen MTcompany enige aanspraak kunnen doen gelden, nadat de opdrachtgever een geleverd werk of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen of aan derden heeft doorgeleverd.
f. MTcompany is niet aansprakelijk voor gebreken in door de opdrachtgever geleverde gegevens of materialen, noch voor de gevolgen van die gebreken.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met MTcompany is het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar MTcompany zijn vestigingsplaats heeft.

Back To Top